Strategia käytäntöön

Viestintä on johdon ja esimiesten tehtävä. Strategia pitää muokata toiminnan näkökulmasta niin selkeään muotoon, että se on viestittävissä kaikille yhtenäisessä, ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa. Strategialle pitää luoda merkitys organisaation eri tehtävien näkökulmasta. Tällä tavoin on mahdollista valjastaa yhä suurempi osuus koko henkilöstön potentiaalista strategian toteuttamiseen käytännössä.

Me tuomme menetelmän, ohjaamme työskentelyä ja dokumentoimme tulokset. Te voitte keskittyä varsinaisen asian käsittelyyn.

Valmennuksen tuloksena syntyy yhtenäinen ja ymmärrettävä näkemys yrityksen strategiasta ja sen toteuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä käytännössä. Valmennuksessa yrityksen strategia muokataan viestinnällisesti puhuttelevaan muotoon ja sen merkitys konkretisoidaan koko yrityksen laajuisesti eri tehtävissä toimivien ihmisten työn kannalta. Valmennus toteutetaan ½ – 1 päivän mittaisina työpajoina.

Valmennus koostuu kahdesta vaiheesta: vision/strategian kirkastaminen ja strategian ositus.

Vision/strategian kirkastaminen

Yrityksen strategiasta tiivistetään ymmärrettävä, selkeä ja merkityksellinen toiminnallinen tavoitetila, joka ilmaisee, millainen toimija yritys haluaa markkinoilla olla. Tavoitetila perustuu asiakkaiden arvostamiin asioihin ja se sisältää ne oleelliset valinnat, joiden avulla yritys uskoo pärjäävänsä kilpailussa. Sen avulla strategia voidaan viestiä koko henkilöstölle ja muillekin sidosryhmille ymmärrettävästi ja yhdenmukaisesti.

Toiminnallinen tavoitetila muodostetaan tyypillisesti johtoryhmän työskentelynä. Johtoryhmän yhteisesti muotoilema tavoitetila ja yhteisesti valitsemat keinot sen toteuttamiseksi tukevat yhtenäisen viestin kertomista koko henkilöstölle. Johdon yhtenäisyys viestinnässä on ensi arvoisen tärkeää, jotta tarina on uskottava.

Yhdessä työskenteleminen tärkeän asian parissa myös hitsaa johtoryhmää yhteen. Yhtenäisen näkemyksen saavuttaminen vaatii muutaman kerran työstämisen, jotta kaikki mukana olevat voivat aidosti sisäistää sen ja sitoutua lopputulokseen. Kun viestiä sitten toistetaan samanlaisena läpi organisaation, sen vaikutus vahvistuu ja koko organisaatiolle syntyy paremmat edellytykset toimia yhteisen päämäärän suuntaan.

Strategian ositus

Toiminnallisen tavoitetilan kuvaus puretaan auki ja sen käytännöllinen merkitys määritellään konkreettisesti koko yrityksen tasolla sekä eri prosessien ja/tai toimintojen tasolla. Tuloksena on käytännöllinen ja konkreettinen määrittely siitä, mitä strategian toteuttaminen edellyttää yrityksen eri osissa ja eri tehtävissä toimivien ihmisten työssä. Päivittäinen tekeminen alkaa ohjautua strategian viitoittamaan suuntaan, kun kaikki tietävät, mitä strategian toteuttaminen tarkoittaa oman työn kannalta.

Osituksen tuloksesta voidaan edetä suoraviivaisesti prosessi/toimintokohtaisten toimenpidesuunnitelmien laatimiseen. Näin varmistetaan kehittämispanostusten kohdistuminen strategian toteuttamisen kannalta olennaisiin asioihin.

Strategian ositus toteutetaan tyypillisesti yrityksen johtoryhmän työskentelynä laajennettuna valituilla avainhenkilöillä. Työskentelyyn osallistuneiden avainhenkilöiden kesken saavutetaan yhtenäinen näkemys yrityksen liiketoiminnan kriittisistä menestystekijöistä prosessien ja/tai tasolla. Sitoutuminen yhdessä määriteltyihin asioihin laajenee ja viestinnän vaikuttavuus koko organisaatioon paranee.

Valmennuksen työskentelymenetelmät ovat samankaltaiset kuin vision kirkastamisessa. Osituksessa tarvitaan yksi puolen päivän työpaja koko yrityksen tasolla sekä yksi kutakin prosessia ja/tai toimintoa kohti. Yhden päivän aikana voidaan toteuttaa kaksi työpajaa.